Postępowanie UOKiK przeciwko firmie z Elbląga

Baba ze wsi
Posty: 3
Lokalizacja: Polska

Postępowanie UOKiK przeciwko firmie z Elbląga

Postautor: Baba ze wsi » 08 sty 2021, 22:18

Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Jeśli znacie Państwo i macie kontakty do hodowców, którzy w 2019 i 2020 zostali oszukani przez firmę z Elbląga poprzez niewywiązanie się z umowy, bardzo proszę o przekazanie im treści poniższego maila na zasadzie "łańcuszka szczęścia". Im więcej osób się zgłosi, tym lepiej. Delegatura UOKiK w Bydgoszczy wszczęła postępowanie przeciwko PSH. Sprawa jest rozwojowa, dotyczy przewagi kontraktowej (obowiązek zakupu paszy z marżą, reproduktorów, ich jakości) oraz niewywiązania się z umów, ale potrzeba jak najwięcej informacji, aby ustalić skalę zjawiska. Kontakt bezpośrednio do Urzędu poniżej, najlepiej telefonicznie. Poniżej treść postanowienia UOKiK, dane kontaktowe na końcu.


Bydgoszcz, 30 października 2020 r.

Znak: RBG.441.44.2020.MW

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wiadomości elektronicznej z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Elblągu (dalej jako: Polish Snail Holding lub Spółka), wyjaśniam jak poniżej.

Przedstawione przez Pana okoliczności wskazują, że ze strony ww. przedsiębiorcy mogło dochodzić do praktyk naruszających przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1213, dalej: u.p.n.w.p.k lub ustawa o przewadze kontraktowej).

Podejmiemy działania, których celem będzie ustalenie, czy ustawa o przewadze kontraktowej znajdzie zastosowanie, w szczególności czy w sprawie zachodzi interes publiczny. Wobec Polish Snail Holding zwrócimy się – bez ujawniania Pana danych -o złożenie stosownych wyjaśnień, co pozwoli na dalsze kroki w tej sprawie.

W przypadku ustalenia, że doszło do naruszenia ustawy, Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Prezes UOKiK nie jest natomiast uprawniony do występowania w trybie administracyjnym w imieniu i na rzecz którejkolwiek ze stron sporu wynikającego ze stosunku cywilnoprawnego (tj. umowy). Sprawy o charakterze indywidualnym powinny być rozwiązywane między stronami umowy w drodze polubownej bądź przed sądem powszechnym. Działania Prezesa UOKIK mogą jednak pomóc w rozwiązaniu ww. sporów.

Informuję, że ustawa o przewadze kontraktowej nie znajduje zastosowania wobec dostawców, którzy są członkami grupy producenckiej (art. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o przewadze). Wobec powyższego wszelkie działania podejmowane wobec Spółki dotyczyć będą wyłącznie dostawców, którzy nie są członkami grupy producenckiej prowadzonej przez tę spółkę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawy o przewadze kontraktowej można skorzystać ze strony internetowej www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl, gdzie znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania, jak również materiały objaśniające przepisy. Ewentualne sygnały o zauważonych na rynku nieprawidłowościach można zgłaszać mailowo pod adres: przewaga@uokik.gov.pl.

Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia ustawy o przewadze kontraktowej.

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 u.p.n.w.p.k.).

Zgodnie z brzmieniem art. 2 u.p.n.w.p.k., ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych dalej „umowami”, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541, 1669 i 2136), zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami.

Przewaga kontraktowa to występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy (art. 7 ust. 1 u.p.n.w.p.k.). Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes (art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k.).

Dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie oraz treść zawiadomienia nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie (art. 11 ust. 5 u.p.n.w.p.k.).

Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot naruszający przepisy ustawy, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 33 ust. 1 u.p.n.w.p.k.).

Więcej informacji o ustawie znaleźć można na stronie internetowej www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Marczak
Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

Delegatura w Bydgoszczy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bydgoszcz@uokik.gov.pl
tel. 52 345 56 44
www.uokik.gov.pl

uokik.gov.pl
R E K L A M A

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości